Monday, November 3, 2014

Tự Thuật

                                               Nhất triều cước lạc huyền nhai hạ 

                                               Thuỷ bả chân không đối tịch hồng

                                                Môt sơ’m trợt chân trời Vô luợng
                                                Nắm đuợc Ông Không giữa Tịch hồng.


Tự Thuật

Tam thập niên tiền học khổ không
Kinh hàm đôi lũy ám tây song
Xuân hoa bất cố xuân quang lão
Túy trúc tà phi tuý mộng hồn


Nhâm nhiễm trường mi thuỳ hoại án
Ta đà tố phát bạn tàn phong
Nhất triều cước lạc huyền nhai hạ
Thuỷ bả chân không đối tịch hồng

                              Tuệ Sỹ

Dịch :


Ba muơi năm truớc học Khổ, Không
Kinh điển đôi chồng che cửa song
Hoa xuân không chấp chiều sang vội
Túy trúc nghiêng bay choáng mộng hồn

Nhanh quá mày dài rơi án hỏng
Ta đà to’c bạc bạn tàn phong
Môt sơ’m trợt chân trời Vô luợng
Nắm đuợc Ông Không giữa Tịch hồng.

                      Tâm Nguyên

* Nhâm nhiễm trường mi thùy hoại án. 
  Hay quá. Những sợi mày rơi trên bàn hỏng, đưọc ký nhận, ghi đâu đó trong tiềm thức, rồi một lúc nào đó ,tìm  đường vào thơ, bất giác.

No comments:

Post a Comment