Saturday, November 29, 2014

Breathing

Day after Thanksgiving morning— Breath
When angry, or being rolled away by negative thoughts, just stop, pay attention to your breath, follow it for 3, 4 minutes, you will see how it calms you down. Then you have time to channel your thoughts to other directions, and recuperate from anger, negativity. And this fact, many times, happens by itself. Right after that, you will be relieved, and on your course for other things.

Khi giận dữ, hay bị các ý nghĩ tiêu cực khuấy động, hãy dừng lai, chú tâm vào hơi thở, đi theo nó ( tức để ý nó ra vô thế nào) trong vòng 3, 4 phút thôi, bạn sẽ thấy nó làm cho bạn an lắng trở lại. Kế đó, bạn sẽ có thì giờ để chuyển hóa, thoát ra cơn giận hoặc điều tiêu cực. Kỳ lạ là những phút kế tiếp, tự thân tâm điều phối, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, và tiếp tục các việc khác.

Day after Thanksgiving morning— Breath  When angry, or being rolled away by negative thoughts, just stop, pay attention to your breath, follow it for 3, 4 minutes, you will see how it calms you down. Then you have time to channel your thoughts to other directions, and recuperate from anger, negativity. And this fact, many times, happens by itself. Right after that, you will be relieved, and on your course for other things.  Khi giận dữ, hay bị các ý nghĩ tiêu cực khuấy động, hãy dừng lai, chú tâm vào hơi thở, đi theo nó ( tức để ý nó ra vô thế nào) trong vòng 3, 4 phút thôi, bạn sẽ thấy nó làm cho bạn an lắng trở lại. Kế đó,  bạn sẽ có thì giờ để chuyển hóa, thoát ra cơn giận hoặc điều tiêu cực. Kỳ lạ là những phút kế tiếp, tự thân tâm điều phối, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, và tiếp tục các việc khác.

No comments:

Post a Comment