Sunday, November 23, 2014

Chừng nào tỉnh đây ??

Chúng nó mặc kệ, im lặng hay nhẫn tâm để cơ đồ cha ông, tiền nhân thành mồi ngon cho giặc phương Bắc, khi đã có những bãi đáp an toàn. Còn người dân ? Chắc chuẩn bị làm "trâu chó" đi thôi, nếu không tỉnh dậy ! !
-----
Nguồn

No comments:

Post a Comment